Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :
– Inquisition Tattoo Studio : De onderneming met de handelsnaam “Inquisition Tattoo Studio”, gevestigd te Warandestraat 23, 9870 Zulte
– De website : De website van Inquisition Tattoo Studio, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijk uitzondering van links.
– Product : Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Inquisition Tattoo Studio en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
– Klant : Iedere natuurlijke persoon die met Inquisition Tattoo Studio handelt.

Artikel 2 : Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Inquisition Tattoo Studio en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Productprijzen:

De prijzen van de aangeboden producten zijn BTW inbegrepen. Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten en eventuele prijsstijgingen.

Artikel 4: Verzendkosten:

De verzendkosten verschillen naargelang het totaalbedrag van de bestelde artikelen en het land van levering. Voor levering in Belgie en Nederland wordt een verzendkost van 4,7 euro aangerekend, tenzij bij bestelling wordt aangegeven dat een specifieke verzendkost dient te worden berekend (dit laatste ten gevolge van uitzonderlijke formaten, gewichten).

Artikel 5: Leveringstermijn:

Inquisition Tattoo Studio verwerkt standaard iedere 14 dagen de bestellingen. De maximale levertermijn zal bijgevolg 14 dagen betreffen. Levering kan dus, afhankelijk van het tijdstip van bestellen, ook sneller plaatsvinden. Indien klant een snellere levertermijn wenst, kan contact worden opgenomen met Inquisition Tattoo Studio en kan per bestelling worden bekeken of snellere levering wel/niet mogelijk is.

In het geval dat bepaalde producten niet meer in voorraad blijken te zijn, neemt Inquisition Tattoo Studio contact op. Aan de klant wordt volgende keuze voorgelegd: 1 Levering wordt uitgesteld naar een later tijdstip tot moment dat een item opnieuw in voorraad is of 2. Het bestelde goed wordt terugbetaald en de overige items worden verstuurd.

Aan de klant wordt gevraagd aanwezig te zijn bij levering via de post i.g.v. levering van producten en indien niet aanwezig, het pakket zo snel mogelijk af te halen in het door de transporteur vermeldde punt, dit om de kwaliteit van de geleverde producten te bewaren.

Inquisition Tattoo Studio zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen.

Artikel 6: Aanbiedingen, offerten en bestellingen

 1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.
 2. Afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel. Inquisition Tattoo Studio zal bij de uitvoering van de bestellingen en aflevering van de goederen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, doch Inquisition Tattoo Studio is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 4. De genoemde verzendkosten zijn de verzendkosten voor België. Bij verzendingen naar andere landen dan België moet contact worden opgenomen met Inquisition Tattoo Studio zodoende de verzendkosten te kunnen bepalen. Verzending naar deze landen kan ook worden geweigerd.

Artikel 7: Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Inquisition Tattoo Studio de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

Artikel 8: Herroepingrecht

 1. Gedurende 14 dagen vanaf datum van ontvangst van het product en/of de producten heeft de klant het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De klant dient voorafgaand aan retourzending van het product en/of de producten daarvan melding te maken aan Inquisition Tattoo Studio, via email en tevens te omschrijven om welke product(en) het handelt. Hiervoor kan eventueel ook volgend formulier gebruikt worden: formulier herroepingsrecht. Na de melding heeft de klant 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk retour te sturen naar Inquisition Tattoo Studio, Warandestraat 23, 9870 Zulte.
 2. De klant krijgt binnen de 14 dagen na de melding een terugbetaling van de betreffende producten, afhankelijk van de staat waarin ze door Inquisition Tattoo Studio worden ontvangen. In het pakket steekt de klant een brief met daarin naam, bestelbonnummer en klantnummer.
 3. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, Inquisition Tattoo Studio behoeft geen rembourszendingen te accepteren.
  Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
 4. Voorts behoeft Inquisition Tattoo Studio uitsluitend retourzendingen te accepteren indien het product in een herverkoopbare conditie is:
  – compleet
  – in originele staat
  – zonder gebruikssporen
  Indien mogelijk wordt de originele verpakking best in een extra doos verpakt of met papier omwikkeld.
 5. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die op verzoek van de klant zijn gemaakt of samengesteld.

Artikel 9: Reclamatie

 1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeen stemt.
  2. Reclamaties over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de factuur dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk te geschieden.
  3. Alle reclamaties, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Inquisition Tattoo Studio is nooit aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 11: Overmacht

 1. Inquisition Tattoo Studio is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Inquisition Tattoo Studio daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Inquisition Tattoo Studio geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Inquisition Tattoo Studio daaronder begrepen.
  2. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 12: Geschillen

 1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Inquisition Tattoo Studio. Inquisition Tattoo Studio staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
  2. Op elke overeenkomst tussen Inquisition Tattoo Studio en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 13: Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

We gebruiken ‘First party cookies’, technische cookies die gebruikt worden door onze site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

We gebruiken ‘Third party cookies’, afkomstig van aanwezige marketing of advertentieplug-ins zoals Google Analytics, Criteo en Tradetracker.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Indien u het gebruik van cookies uitschakelt of de cookies wist in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de website garanderen.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.